Přijímací řízení do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2021/2022

Kód oboru:   78 – 62 – C/01     název:  Praktická škola jednoletá

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program PRAKTICKÝ ŽIVOT, zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá.
Délka a forma studia: 1 rok, denní studium

Obor je určen pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit teoretické i praktické vzdělání a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, zpravidla v chráněných dílnách nebo pod dohledem odpovědných pracovníků.

Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Kritéria přijímacího řízení:

- Přednost přijetí ke vzdělávání mají žáci, kteří chtějí studovat v rámci středního vzdělání svůj první obor.

- Doporučující písemné vyjádření školského poradenského zařízení  - SPC

- Dosažený průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

Náležitosti k přijímacímu řízení:

- vyplněná přihláška ke vzdělávání ve střední škole včetně prospěchu a chování za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, popřípadě ověřené kopie vysvědčení, může být i výpis z vysvědčení, podepsaná zákonným zástupcem a uchazečem

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

- doporučení poradenského zařízení ke vzdělávání žáka – SPC

Zákonný zástupce  nebo zletilý žák odevzdá vyplněnou přihlášku s příslušnými doklady nebo ji zašle poštou  nejpozději do 1.března 2021 do dané střední školy.

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou.

Žáci budou vybráni na základě stanovených kritérií arozhodnutí o přijetí bude zveřejněno,  rozhodnutí o  nepřijetí bude zasláno poštou.

Výsledky přijímacího řízení  budou  zveřejněny  pod přidělenými registračními čísly na webu školy a na úřední desce školy nejdříve  dne 19.5. 2021.

Zákonný zástupce  nezletilého žáka  odevzdá do 10 dnů od zveřejnění  rozhodnutí o přijetí  zápisový lístek  ředitelce školy a tím potvrdí zájem o studium. Zletilý žák je povinen toto učinit sám. V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 Bližší informace podá: ředitelka školy, výchovný poradce  Mgr. Jitka Kolůchová, tel: 739 354 402

Ve Veselí nad Moravou, 28.1. 2021

Datum ukončení 1. kola přijímacího řízení opraveno dle pokynů mšmt dne 22.3. 2021

                                           Mgr. Jitka Kolůchová

                                                ředitelka školy