Aktuality

Leták pro rodiče

Nabízíme Vám možnost podívat se zde na leták MŠMT pro rodiče k testování.

LETÁK 


 

Organizace výuky v týdnu 12. 4. - 16. 4. 2021

Na základě doporučení MŠMT o pozvolném zahájení prezenční výuky a poskytnutí dostatku času na adaptaci na školní prostředí je upraven rozvrh vyučování v tomto týdnu. O rozvrhu jednotlivých tříd budou zákonní zástupci informování třídními učiteli.

Odpovídajícím způsobem bude přizpůsoben i režim ve školní jídelně a školní družině.


 

Testování žáků

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Osobní přítomnost žáků ve škole je možná pouze tehdy, pokud žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a pokud podstoupil vyšetření preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u žáků a studentů realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. 

První test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu.

U pozitivně testovaného žáka je škola povinna zajistit jeho bezodkladné oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce je následně povinen o pozitivním testu informovat praktického lékaře pro děti a dorost.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu se nařizuje absolvovat PCR test.


 

Zahájení provozu školy

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 12. 4. 2021 znovu zahajujeme prezenční výuku žáků základní školy, speciální školy a Praktické školy jednoleté.

Při otevření školy a během provozu se budeme řídit pokyny MŠMT: 

1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby. Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

2. Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

3. Časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. Probíhá průběžné větrání šatních prostor.

4. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

5. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). 

6. Minimalizace kontaktů mezi žáky různých tříd a skupin během vyučování, během pobytu dítěte ve školní družině a v jídelně.

7. Testování žáků, zaměstnanců školy. 


 

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy podáním přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte  a bez dítěte ve škole.

Zápis do 1.třídy proběhne  na naší škole předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně doporučení poradenského zařízení).  Žádosti je možné posílat do školy v termínu od         1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Podání žádosti  - podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy - ID - 96tyef6
  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na e- mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  2. poštou na adresu - ZŠ a PrŠ Veselí nad Moravou, Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou
  3. osobní podání – pouze po dohodě s ředitelkou školy

Žádost je ke stažení na webu školy www.zsveselikollarova.cz

K žádosti přiložte  kopii rodného listu dítěte, platné Doporučení poradenského zařízení

V případě, že budete žádat o odklad, také přiložte doporučení lékaře nebo klinického psychologa.

 

Více informací zde: Opatření k zápisům

Elektronická přihláška zde