Aktuality

Testování žáků

Vážení rodiče,

podle Mimořádného opatření č.j.: MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN proběhne ve dnech 22.11. a 29.11.2021 plošné preventivní antigenní testování žáků ve školách.

Testování ve škole bude probíhat tak, jak jsme testovali v předešlých kolech, nic se nemění. Žáci se budou testovat ve svých třídách, rodiče budou mít i nadále možnost své dítě si otestovat ve vyhrazeném prostoru sami.

Děkujeme za spolupráci.


 

Přijatí žáci ke vzdělávání

Přijetí žáků  k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých žáků :

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění.

Rozhodnutím ředitelky školy je 01/2021  - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022.

Rozhodnutím ředitelky školy je 02/2021  - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022.

Rozhodnutím ředitelky školy je 03/2021  - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022.

Rozhodnutím ředitelky školy je 04/2021  - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022.

 

Ve Veselí nad Moravou 30.4. 2021

                       Mgr. Jitka Kolůchová

                             ředitelka školy


 

Leták pro rodiče

Nabízíme Vám možnost podívat se zde na leták MŠMT pro rodiče k testování.

LETÁK 


 

Testování žáků

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Osobní přítomnost žáků ve škole je možná pouze tehdy, pokud žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a pokud podstoupil vyšetření preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u žáků a studentů realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. 

První test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu.

U pozitivně testovaného žáka je škola povinna zajistit jeho bezodkladné oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce je následně povinen o pozitivním testu informovat praktického lékaře pro děti a dorost.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu se nařizuje absolvovat PCR test.


 

Zahájení provozu školy

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 12. 4. 2021 znovu zahajujeme prezenční výuku žáků základní školy, speciální školy a Praktické školy jednoleté.

Při otevření školy a během provozu se budeme řídit pokyny MŠMT: 

1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby. Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

2. Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

3. Časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. Probíhá průběžné větrání šatních prostor.

4. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

5. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). 

6. Minimalizace kontaktů mezi žáky různých tříd a skupin během vyučování, během pobytu dítěte ve školní družině a v jídelně.

7. Testování žáků, zaměstnanců školy.