Aktuality

Přihláška do 1. ročníku

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020 - 2021

Vzhledem k mimořádným opatřením vydává MŠMT doporučení pro školy:

- organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole

- pokud je to možné, upřednostnit podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákoného zástupce dítěte ve škole.

Zápis na naší škole proběhne pouze distančně, tj. předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně doporučení poradenského zařízení). Žádosti je možné do školy posílat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Další podrobnosti o podání žádosti si prosím přečtěte zde.

 

Níže najdete odkaz na elektronickou přihlášku, kterou můžete vyplnit, vytisknout a poslat do školy společně s ostatními materiály (zejména doporučení ke vzdělávání od poradenského zařízení). Ve výběru u kolonky "Obor" prosím vyberte buď ZŠ nebo ZŠ speciální, ostatní ne. Děkujeme.

Přihláška do 1. ročníku ZŠ


 

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na webové stránky pro domácí výuku

https://nadalku.msmt.cz/cs

https://skolakov.eu/

http://www.novaskolabrno.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

https://www.vcelka.cz/

https://www.umimeto.org/

https://bobyho-skola.cz/

https://www.skolasnadhledem.cz/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/


 

Studijní materiály pro žáky

Vážení rodiče,

jak už jste byli pedagogy informováni, všichni žáci obdrželi plán pro domácí vzdělávání elektronicky, poštou či osobně. Další podklady budeme dodávat průběžně. Dohlížejte prosím na domácí přípravu Vašich dětí.

Je možno dále využít programy pro vzdělávání, které nově běží na televizních programech ČT 1 a ČT 2.

Dále je k dispozici možnost bezplatně se přihlásit na www.ucebnice-online.cz a využívat k procvičování zdejší materiály. Pro procvičování matematiky a i pro vysvětlení učiva doporučujeme stránky www.matyskova-matematika.cz.

 

Formuláře ošetřovné

Formuláře na ošetřovné jsou k dispozici elektronicky, je možné je předat i osobně v kanceláři školy.


 

Ošetřovné na dítě mladší 10 let při zavření školského zařízení

Jak může rodič uplatnit nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení si můžete přečíst zde.


 

Mimořádné opatření k šíření viru COVID 19

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

 

Celé prohlášení najdete zde:

Další informace sledujte ve sdělovacích prostředcích.