O škole

Vítejte!


DSC 8414 1Naše základní škola poskytuje výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem naší práce je umožnit dětem osvojení si vědomostí, dovedností a návyků, které jsou potřebné pro praktický život. Staráme se o děti s lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním postižením. Školu navštěvují také žáci s kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra.

Vedle běžných vyučovacích předmětů využíváme zvláště u dětí s vyšší mírou podpůrných opatření alternativní metody práce, do výuky zařazujeme i prvky terapií.

Děti mohou navštěvovat zájmové kroužky, pořádáme lyžařské kurzy, školy v přírodě, organizujeme výuku plavání, výlety, exkurze, navštěvujeme divadelní a filmová představení, pořádáme tématická vyučování.

Škola zahrnuje tyto školy a školská zařízení:

Základní škola

Speciální škola

Praktická škola jednoletá

Školní družina

Školní jídelna

Základní škola - zde se vzdělávají žáci s vyšší mírou podpůrných opatření, vyžadující individuální přístup. Po splnění povinné školní docházky mohou žáci absolvovat učební obory, které je připraví k plné integraci do běžného života.

Základní škola speciální - je určena pro žáky s nejvyšší mírou podpůrných opatření, vzdělává žáky se středním a těžkým mentálním postižením, kombinací vad a žáky s poruchami autistického spektra. U dětí rozvíjíme psychické i fyzické schopnosti, které jim umožní, aby se v plné míře zapojily do praktického života. Délka školní docházky je 10 let.

Praktická škola jednoletá - umožňuje denní formu středního vzdělávání žákům s mentálním postižením. Žáci si doplňují a rozšiřují všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu docházky do základní školy praktické nebo speciální. Důraz je kladen především na utváření kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení sociální integrace. Obor vzdělání byl otevřen ve školním roce 2016/2017.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům podle vlastního vzdělávacího programu.

Součástí školy je školní jídelna, jídlo je dováženo z blízké školní kuchyně.


 

Ohlédnutí za historií školy

Na podzim roku 1955 vznikla při osmileté střední škole ve Veselí nad Moravou zvláštní třída. Podnět k jejímu zřízení dal okresní školní inspektor ve Veselí nad Moravou J. Vítek.

Prvním učitelem ve škole se stal pan Gejza Matuch. Od 1. 9. 1956 vznikla samostatná Zvláštní škola ve Veselí nad Moravou. Ředitelem byl jmenován Gejza Matuch. Škola měla jednu třídu o čtrnácti dětech a byla umístěna vedle farního úřadu v bývalém klášteře.

Číst dál: Ohlédnutí za historií školy

60. výročí školy

Při příležitosti 60. výročí založení speciálního školství ve Veselí nad Moravou proběhl dne 25. 11. 2015 v Základní škole Veselí nad Moravou, Kollárova, příspěvkové organizaci Den otevřených dveří. Pro návštěvníky jsme připravili výstavu žákovských prací, slavnostní výzdobu a drobné upomínkové předměty. Zájemci se mohli podívat na práci speciálních pedagogů s dětmi, k nahlédnutí byly připraveny všechny učebny (počítačová dílna, dřevodílna, kovodílna, keramická a šicí dílna, kuchyňka, hudebna, posilovna, relaxační místnost) i školní družina. Pozvání dostali zástupci města Veselí nad Moravou, zástupci zřizovatele školy Krajského úřadu JMK, přijít mohli všichni, kdo se chtěli dozvědět něco více o naší práci.

Číst dál: 60. výročí školy