Ohlédnutí za historií školy

Na podzim roku 1955 vznikla při osmileté střední škole ve Veselí nad Moravou zvláštní třída. Podnět k jejímu zřízení dal okresní školní inspektor ve Veselí nad Moravou J. Vítek.

Prvním učitelem ve škole se stal pan Gejza Matuch. Od 1. 9. 1956 vznikla samostatná Zvláštní škola ve Veselí nad Moravou. Ředitelem byl jmenován Gejza Matuch. Škola měla jednu třídu o čtrnácti dětech a byla umístěna vedle farního úřadu v bývalém klášteře.

Ve školním roce 1959/60 se škola rozšířila na školu dvojtřídní.

V roce 1960 se škola přestěhovala na Bartolomějském náměstí. Počet tříd vzrostl na tři a začala fungovat také školní družina. V budově bylo třeba provést řadu stavebních úprav a oprav. Postupně byly ve školním dvoře vybudovány dílny pro výuku PV. Žáci měli k dispozici pro výuku pěstitelských prací také pozemek o rozloze 696m2.

Roku 1977 se škola rozšířila o další část – vpravo od stávající budovy byl vykoupen rodinný dům. Pan ředitel G. Matuch tehdy prosadil vlastní návrh na modernizaci všech (již 3) budov školy, jejichž realizací dostalo staré veselské náměstí architektonicky vkusně a moderně řešený komplex budov.

V roce 1988 školu navštěvovalo již 107 žáků a vyučovalo zde 10 kantorů.

V roce 1988 odešel ředitel školy Gejza Matuch do starobního důchodu a v následujícím roce – 1989 – byl ředitelem školy jmenován Mgr. Miroslav Slavík. V té době se již ve škole vzdělávalo118 žáků. Prostory školy byly pro takový počet žáků nedostačující. Řešením bylo využití možnosti na odkoupení bývalé ubytovny Železáren, což se v roce 1995 uskutečnilo. Pořizovací cena nového školského zařízení činila 8 000 000 Kč. V průběhu roku 1996 proběhla rekonstrukce budovy, kterou za 7 020 000 Kč provedla stavební firma BAS Veselí nad Moravou. Nově upravená budova byla předána do užívání 20. 12. 1996.

Nová budova byla ve správě ŠÚ Hodonín. Uvolněné budovy na Bartolomějském náměstí byly vráceny městskému úřadu.

V lednu a únoru 1997 žáci s učiteli průběžně stěhovali nábytek a pomůcky a dne 25. 2. 1997 se v nové škole začalo vyučovat. Rekonstrukcí vznikla bezbariérová škola s výtahem a dalším schodištěm. Později bylo za budovou školy vybudováno pěkné hřiště, škola byla zateplena a osazena novými plastovými okny.

Ve školním roce 1997/98 navštěvovalo školu 101 žáků, věnovalo se jim 19 zaměstnanců. Děti si mohly vybrat z devíti zájmových kroužků. Žáci školy se účastnili mnoha kulturních a sportovních akcí ve Veselí i v okolí.

Od 1. 9. 1998 začala škola nabízet žákům mentálně postiženým s více vadami přípravný stupeň pomocné školy. Zkušební provoz fungoval třikrát týdně. Protože byl o poskytované služby značný zájem, v červnu roku 1999 zahájil Městský úřad ve Veselí nad Moravou úpravy sousední mateřské školy a v září roku 1999 se sem třída přestěhovala. Ve školním roce 2005/2006 byly otevřeny již tři speciální třídy s 22 žáky. Ve škole se vzdělávalo v tomto školním roce celkem 113 žáků. V současné době se počet žáků rok od roku snižuje.

V roce 2010 odešel ředitel školy M. Slavík do starobního důchodu a do funkce ředitelky školy nastoupila od 1. 7. 2010 p. učitelka Jitka Kolůchová. Ta je ředitelkou školy dodnes.

V letošním školním roce školu navštěvuje 71 žák. Ve škole pracují tři zájmové kroužky, žáci chodí na mnohé kulturní a výchovné akce (filmová a divadelní představení, výstavy v Panském dvoře, výstavy v muzeu, škola každoročně pořádá akce Mikuláše, Vánoční zpívání, Ahoj písničko, Den zdraví, Den dětí, absolvujeme přednášky v CHKO, v místní knihovně, spolupracujeme s Centrem pro ženy v Zarazicích, navštěvujeme výstavu ovoce a zeleniny pořádanou místními zahrádkáři, dvakrát ročně absolvují žáci dopravní výchovu v DDM, na jaře a na podzim pořádáme sběr papíru po nejbližším okolí, pro děti se organizují besedy s policií, s pracovníky protidrogových center aj.). Ze sportovních činností je velmi oblíbený sportovní kroužek – florbal, žáci se zúčastňují mnoha sportovních soutěží pořádaných jinými školami, každoročně se koná Lyžařský výcvikový kurz na Filipově a také týdenní Škola v přírodě, zúčastňujeme se dopravní soutěže atd.

60. výročí školy

Při příležitosti 60. výročí založení speciálního školství ve Veselí nad Moravou proběhl dne 25. 11. 2015 v Základní škole Veselí nad Moravou, Kollárova, příspěvkové organizaci Den otevřených dveří. Pro návštěvníky jsme připravili výstavu žákovských prací, slavnostní výzdobu a drobné upomínkové předměty. Zájemci se mohli podívat na práci speciálních pedagogů s dětmi, k nahlédnutí byly připraveny všechny učebny (počítačová dílna, dřevodílna, kovodílna, keramická a šicí dílna, kuchyňka, hudebna, posilovna, relaxační místnost) i školní družina. Pozvání dostali zástupci města Veselí nad Moravou, zástupci zřizovatele školy Krajského úřadu JMK, přijít mohli všichni, kdo se chtěli dozvědět něco více o naší práci.

Pro ty, kteří o nás zatím nevědí, bych ráda uvedla několik základních informací o naší škole. Jsme škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením a věnujeme se dětem s mentálním postižením, autismem a více vadami. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní a zkušení speciální pedagogové.

Základem naší práce je výchova a vzdělávání dětí, které se potýkají s množstvím učiva na běžné základní škole, něco se jim nedaří, potřebují pomalejší tempo výuky, menší objem učiva a zejména individuální, osobní přístup. Máme možnost učit děti ve třídách s menším počtem žáků (do 12), což nám umožňuje opravdu lépe poznat každé dítě, jeho potřeby a zájmy a podle toho se mu věnovat, přizpůsobit mu podmínky vzdělávání tak, aby zažilo pocit úspěchu z dobře vykonané práce, z pěkných známek, ze sportovních úspěchů. Žáci tak poznají své silné stránky, což jim pomůže při rozhodování, do jakého učebního oboru nastoupí po ukončení povinné školní docházky. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že je bude bavit učení a následně i zvolená práce a že budou prožívat navzdory svým odlišnostem naprosto běžný „dospělácký“ život se všemi jeho radostmi i strastmi.

Poděkování patří především všem ředitelům školy, kteří mají největší zásluhu na rozvoji speciálního školství u nás – panu Gejzovi Matuchovi, Mgr. Miroslavu Slavíkovi a současné paní ředitelce Mgr. Jitce Kolůchové. Děkujeme všem bývalým zaměstnancům za jejich celoživotní obětavou práci ve škole. Děkujeme také rodičům našich dětí.

Mgr. Pavla Vlčková

» Více fotografií zde

šedesáté výročí školy