Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

PRAKTICKÁ  ŠKOLA  JEDNOLETÁ

Kód oboru:   78 – 62 – C/01     název:  Praktická škola jednoletá

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program PRAKTICKÝ ŽIVOT, zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá.
Délka a forma studia: 1 rok, denní studium

Přihlásit se mohou žáci, kteří navštěvují  základní školu speciální nebo s problémy zvládají základní školu  praktickou a studenti, kteří nejsou absolventy  praktické školy jednoleté .

Cílem výuky je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnou jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života a využívat je v rámci celoživotního učení.

Žáci budou vybráni na základě stanovených kritérií a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zasláno poštou. Výsledky přijímacího řízení  - budou rovněž  zveřejněny  pod přidělenými registračními čísly na webu školy a na úřední desce školy.

Pokud nebude  rozhodnuto  jinak,  odevzdá  zákonný zástupce  nezletilého žáka  do 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí na školu  zápisový lístek  ředitelce školy a tím potvrdí zájem o studium.

Zletilý žák je povinen toto učinit sám.

Kritéria přijímacího řízení:

- Přednost přijetí ke vzdělávání mají žáci, kteří chtějí studovat v rámci středního vzdělání svůj první obor.

- Doporučující písemné vyjádření školského poradenského zařízení  - SPC

- Dosažený průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

- Známka z chování za 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ

 

Náležitosti k přijímacímu řízení:

- vyplněná přihláška ke vzdělávání ve střední škole včetně prospěchu a chování za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, popřípadě ověřené kopie vysvědčení, může být i výpis z vysvědčení, podepsaná zákonným zástupcem a uchazečem

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

- doporučení poradenského zařízení ke vzdělávání žáka – SPC

 

Zákonný zástupce  nebo zletilý žák odevzdá vyplněnou přihlášku s příslušnými doklady nebo ji zašle poštou  nejpozději do 1.března 2019 do dané střední školy.

V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou a vydáním vysvědčení o absolvování.

Bližší informace podá: ředitelka školy, výchovný poradce  Mgr. Jitka Kolůchová, tel: 739 354 402

 

Ve Veselí nad Moravou, 15.1. 2019

 

Mgr. Jitka Kolůchová

     ředitelka školy