Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

Kód oboru: 78 – 62 – C/01 název: Praktická škola jednoletá

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program PRAKTICKÝ ŽIVOT, zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá.
Délka a forma studia: 1 rok, denní studium

Přihlásit se mohou žáci, kteří navštěvují základní školu speciální nebo s problémy zvládají základní školu praktickou a studenti, kteří nejsou absolventi praktické školy jednoleté.

Cílem výuky je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnou jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života a využívat je v rámci celoživotního učení. Žáci budou vybráni na základě stanovených kritérií a rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou. Výsledky přijímacího řízení - budou zveřejněny pod přidělenými registračními čísly na webu školy a na úřední desce školy.
Pokud nebude rozhodnuto jinak, odevzdá zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí na školu zápisový lístek ředitelce školy a tím potvrdí zájem o studium.

Zletilý žák je povinen toto učinit sám.

Kritéria přijímacího řízení:

  • přednost přijetí ke vzdělávání mají žáci, kteří chtějí studovat v rámci středního vzdělání svůj první obor.
  • doporučení poradenského zařízení - SPC
  • známka z chování za 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ


Náležitosti k přijímacímu řízení:

  • vyplněná přihláška ke vzdělávání ve střední škole včetně prospěchu a chování za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, popřípadě ověřené kopie vysvědčení, může být i výpis z vysvědčení, podepsaný zákonným zástupcem a uchazečem
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
  • doporučení poradenského zařízení – SPC


Zákonný zástupce odevzdá vyplněnou přihlášku s příslušnými doklady nejpozději do 1.března 2018 v ředitelně školy nebo ji zašle do 1. 3. 2018 poštou.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelkou školy potvrzují uchazeči svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce příslušné střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 40 správního řádu v návaznosti na § 60a odst. 6 a § 183 školského zákona).V případě, že zápisový lístek neodevzdají ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ.

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou a vydáním vysvědčení o absolvování.

 

Ve Veselí nad Moravou, 8.1. 2018

Mgr. Jitka Kolůchová

ředitelka školy