Uncategorised

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace se zavazují k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (http://zsveselikollarova.cz/)

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21.9.2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Kollárova 1045
698 01 Veselí nad Moravou
518 322 216
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt na technického provozovatele

AGG s.r.o.
tř. Masarykova 1660
698 01 Veselí nad Moravou
+420 518 326 161
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace o zpracování údajů

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

 

Kontaktní údaje správce:

Název školy:  Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

IČO:  70840385

Sídlo:  Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou

  

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČO: 60555980,

Mgr. Anežka Rejzková

tel: 732 337 492.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bližší informace o zpracování údajů - v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat, o právu přístupu k osobním údajům,  právu na opravu osobních údajů a o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů - najdete na níže uvedeném odkaze:

 Informace o zpracování osobních údajů 

 


Poskytování informací

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, zveřejňuje na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, následující základní informace.

1.  Název povinného subjektu:

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 70840385

Právní forma: příspěvková organizace

Činnost povinného subjektu: poskytuje vzdělávání a výchovu podle školních vzdělávacích programů.
Ředitelka školy: Mgr. Jitka Kolůchová

 

2. Pracovník určený k poskytování informací:

Mgr. Jitka Kolůchová, ředitelka školy, tel: 739 354 402, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

 

3. Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení:

Mgr. Jitka Kolůchová, ředitelka školy, tel: 739 354 402, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

 

4. Pracovník určený ke komunikaci s poradenským zařízením :

Mgr. Jitka Kolůchová, ředitelka školy, tel: 739 354 402, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

 

5. Místo a způsob získávání informací:

Písemnou formou na adresu:

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Kollárova 1045

698 01 Veselí nad Moravou

Elektronickou formou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Žádost je podána dnem, kdy ji ZŠ a PrŠ Veselí nad Moravou obdržela.

Ve Veselí nad Moravou, dne 30.8. 2019

                                                                           Mgr. Jitka Kolůchová

                                                                                   ředitelka školy


 

Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště

(dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům, pomáhá řešit vznklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální, stručně řečeno - pomáhá žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy běžného života. 

Personální obsazení ŠPP

Mgr. Pavla Vlčková, speciální pedagog, vedoucí ŠPP                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Andrea Filípková, speciální pedagog, výchovná poradkyně            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jiří Říha, speciální pedagog, školní metodik prevence                     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Markéta Kráčalíková, speciální pedagog, metodik PAS                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Kamila Říhová, speciální pedagog, logoped                                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Cíle školního poradenského pracoviště

 • Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • Předcházet všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • Realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • Zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
 • Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
 • Podporovat vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami a spolupráci se SAS
 • Vytvořit předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
 • Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům
 • Zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči
 • Poskytovat metodickou podporu zákonným zástupcům při vyhledávání a zajištění odborné pomoci
 • Koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi
 • Poskytovat podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a sledovat jejich účinnost
 • Podporovat vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Činnosti poradenských pracovníků:

Veškeré služby mohou být poskytovány na základě souhlasu zákonných zástupců. Souhlasu není třeba:

 • při prvním kontaktu se žákem, který sám pomoc vyhledá – krizová intervence
 • při podezření na týrání nebo zneužívání dítěte další osobou
 • v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka nebo osob v jeho okolí

Právní podpora

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.  Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy. Důraz klademe především na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat klientů, vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

 

Ohlédnutí za historií školy

Na podzim roku 1955 vznikla při osmileté střední škole ve Veselí nad Moravou zvláštní třída. Podnět k jejímu zřízení dal okresní školní inspektor ve Veselí nad Moravou J. Vítek.

Prvním učitelem ve škole se stal pan Gejza Matuch. Od 1. 9. 1956 vznikla samostatná Zvláštní škola ve Veselí nad Moravou. Ředitelem byl jmenován Gejza Matuch. Škola měla jednu třídu o čtrnácti dětech a byla umístěna vedle farního úřadu v bývalém klášteře.

Ve školním roce 1959/60 se škola rozšířila na školu dvojtřídní.

V roce 1960 se škola přestěhovala na Bartolomějském náměstí. Počet tříd vzrostl na tři a začala fungovat také školní družina. V budově bylo třeba provést řadu stavebních úprav a oprav. Postupně byly ve školním dvoře vybudovány dílny pro výuku PV. Žáci měli k dispozici pro výuku pěstitelských prací také pozemek o rozloze 696m2.

Roku 1977 se škola rozšířila o další část – vpravo od stávající budovy byl vykoupen rodinný dům. Pan ředitel G. Matuch tehdy prosadil vlastní návrh na modernizaci všech (již 3) budov školy, jejichž realizací dostalo staré veselské náměstí architektonicky vkusně a moderně řešený komplex budov.

V roce 1988 školu navštěvovalo již 107 žáků a vyučovalo zde 10 kantorů.

V roce 1988 odešel ředitel školy Gejza Matuch do starobního důchodu a v následujícím roce – 1989 – byl ředitelem školy jmenován Mgr. Miroslav Slavík. V té době se již ve škole vzdělávalo118 žáků. Prostory školy byly pro takový počet žáků nedostačující. Řešením bylo využití možnosti na odkoupení bývalé ubytovny Železáren, což se v roce 1995 uskutečnilo. Pořizovací cena nového školského zařízení činila 8 000 000 Kč. V průběhu roku 1996 proběhla rekonstrukce budovy, kterou za 7 020 000 Kč provedla stavební firma BAS Veselí nad Moravou. Nově upravená budova byla předána do užívání 20. 12. 1996.

Nová budova byla ve správě ŠÚ Hodonín. Uvolněné budovy na Bartolomějském náměstí byly vráceny městskému úřadu.

V lednu a únoru 1997 žáci s učiteli průběžně stěhovali nábytek a pomůcky a dne 25. 2. 1997 se v nové škole začalo vyučovat. Rekonstrukcí vznikla bezbariérová škola s výtahem a dalším schodištěm. Později bylo za budovou školy vybudováno pěkné hřiště, škola byla zateplena a osazena novými plastovými okny.

Ve školním roce 1997/98 navštěvovalo školu 101 žáků, věnovalo se jim 19 zaměstnanců. Děti si mohly vybrat z devíti zájmových kroužků. Žáci školy se účastnili mnoha kulturních a sportovních akcí ve Veselí i v okolí.

Od 1. 9. 1998 začala škola nabízet žákům mentálně postiženým s více vadami přípravný stupeň pomocné školy. Zkušební provoz fungoval třikrát týdně. Protože byl o poskytované služby značný zájem, v červnu roku 1999 zahájil Městský úřad ve Veselí nad Moravou úpravy sousední mateřské školy a v září roku 1999 se sem třída přestěhovala. Ve školním roce 2005/2006 byly otevřeny již tři speciální třídy s 22 žáky. Ve škole se vzdělávalo v tomto školním roce celkem 113 žáků. V současné době se počet žáků rok od roku snižuje.

V roce 2010 odešel ředitel školy M. Slavík do starobního důchodu a do funkce ředitelky školy nastoupila od 1. 7. 2010 p. učitelka Jitka Kolůchová. Ta je ředitelkou školy dodnes.

V letošním školním roce školu navštěvuje 71 žák. Ve škole pracují tři zájmové kroužky, žáci chodí na mnohé kulturní a výchovné akce (filmová a divadelní představení, výstavy v Panském dvoře, výstavy v muzeu, škola každoročně pořádá akce Mikuláše, Vánoční zpívání, Ahoj písničko, Den zdraví, Den dětí, absolvujeme přednášky v CHKO, v místní knihovně, spolupracujeme s Centrem pro ženy v Zarazicích, navštěvujeme výstavu ovoce a zeleniny pořádanou místními zahrádkáři, dvakrát ročně absolvují žáci dopravní výchovu v DDM, na jaře a na podzim pořádáme sběr papíru po nejbližším okolí, pro děti se organizují besedy s policií, s pracovníky protidrogových center aj.). Ze sportovních činností je velmi oblíbený sportovní kroužek – florbal, žáci se zúčastňují mnoha sportovních soutěží pořádaných jinými školami, každoročně se koná Lyžařský výcvikový kurz na Filipově a také týdenní Škola v přírodě, zúčastňujeme se dopravní soutěže atd.

historie školy


60. výročí školy

Při příležitosti 60. výročí založení speciálního školství ve Veselí nad Moravou proběhl dne 25. 11. 2015 v Základní škole Veselí nad Moravou, Kollárova, příspěvkové organizaci Den otevřených dveří. Pro návštěvníky jsme připravili výstavu žákovských prací, slavnostní výzdobu a drobné upomínkové předměty. Zájemci se mohli podívat na práci speciálních pedagogů s dětmi, k nahlédnutí byly připraveny všechny učebny (počítačová dílna, dřevodílna, kovodílna, keramická a šicí dílna, kuchyňka, hudebna, posilovna, relaxační místnost) i školní družina. Pozvání dostali zástupci města Veselí nad Moravou, zástupci zřizovatele školy Krajského úřadu JMK, přijít mohli všichni, kdo se chtěli dozvědět něco více o naší práci.

Pro ty, kteří o nás zatím nevědí, bych ráda uvedla několik základních informací o naší škole. Jsme škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením a věnujeme se dětem s mentálním postižením, autismem a více vadami. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní a zkušení speciální pedagogové.

Základem naší práce je výchova a vzdělávání dětí, které se potýkají s množstvím učiva na běžné základní škole, něco se jim nedaří, potřebují pomalejší tempo výuky, menší objem učiva a zejména individuální, osobní přístup. Máme možnost učit děti ve třídách s menším počtem žáků (do 12), což nám umožňuje opravdu lépe poznat každé dítě, jeho potřeby a zájmy a podle toho se mu věnovat, přizpůsobit mu podmínky vzdělávání tak, aby zažilo pocit úspěchu z dobře vykonané práce, z pěkných známek, ze sportovních úspěchů. Žáci tak poznají své silné stránky, což jim pomůže při rozhodování, do jakého učebního oboru nastoupí po ukončení povinné školní docházky. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že je bude bavit učení a následně i zvolená práce a že budou prožívat navzdory svým odlišnostem naprosto běžný „dospělácký“ život se všemi jeho radostmi i strastmi.

Poděkování patří především všem ředitelům školy, kteří mají největší zásluhu na rozvoji speciálního školství u nás – panu Gejzovi Matuchovi, Mgr. Miroslavu Slavíkovi a současné paní ředitelce Mgr. Jitce Kolůchové. Děkujeme všem bývalým zaměstnancům za jejich celoživotní obětavou práci ve škole. Děkujeme také rodičům našich dětí.

Mgr. Pavla Vlčková

» Více fotografií zde

šedesáté výročí školy