Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště

(dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům, pomáhá řešit vznklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální, stručně řečeno - pomáhá žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy běžného života. 

Personální obsazení ŠPP

Mgr. Pavla Vlčková, speciální pedagog, vedoucí ŠPP                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Andrea Filípková, speciální pedagog, výchovná poradkyně            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jiří Říha, speciální pedagog, školní metodik prevence                     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Markéta Kráčalíková, speciální pedagog, metodik PAS                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Kamila Říhová, speciální pedagog, logoped                                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Cíle školního poradenského pracoviště

 • Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • Předcházet všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • Realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • Zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
 • Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
 • Podporovat vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami a spolupráci se SAS
 • Vytvořit předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
 • Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům
 • Zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči
 • Poskytovat metodickou podporu zákonným zástupcům při vyhledávání a zajištění odborné pomoci
 • Koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi
 • Poskytovat podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a sledovat jejich účinnost
 • Podporovat vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Činnosti poradenských pracovníků:

Veškeré služby mohou být poskytovány na základě souhlasu zákonných zástupců. Souhlasu není třeba:

 • při prvním kontaktu se žákem, který sám pomoc vyhledá – krizová intervence
 • při podezření na týrání nebo zneužívání dítěte další osobou
 • v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka nebo osob v jeho okolí

Právní podpora

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.  Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy. Důraz klademe především na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat klientů, vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.